Informácie pre autorov

Hľadáme príspevky prezentujúce originálne nepublikované výsledky, články predstavujúce "work in progress", ako aj články sumarizujúce dôležité výsledky v niektorej z oblastí záujmu konferencie. Všetky príspevky budú recenzované najmenej dvoma anonymnými recenzentami. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie vydaným v CEUR a indexovaným v DBLP. Konferencia ITAT každoročne oceňuje najlepší článok konferencie.

Príspevky musia byť v rozsahu 4-8 strán dvojstĺpcového formátu A4 a musia byť nasádzané v LaTeXe alebo vo Worde (príspevky v LaTeX-u sú preferované) pomocou konferenčného štýlu ITAT:

Abstrakty a príspevky je nutné zaslať do stanoveného termínu prostredníctvom konferenčného systému EasyChair.

Ako hlavný článok uploadnite PDF súbor. Pre LaTeX odporúčame použiť pdflatex, pre OpenOffice funkciu "Export to PDF" a Microsoft Word cez voľbu "uložiť ako pdf", alebo možno použiť softvér PDFCreator. Finálne verzie (po zapracovaní pripomienok recenzentov) vložte ako zip súbor s LaTeXovým zdrojovým súborom alebo pôvodný doc súbor.

Jazyk konferencie

Preferovaný jazyk príspevkov je angličtina. Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.