Workshopy ITAT 2013

Data mining a učení preferencí na webu

Organizátor: Ladislav Peška, Peter Vojtáš, Univerzita Karlova v Praze

Workshop „Data mining a učení preferencí na webu“ (DMUPW) se zaměřuje na pomoc uživateli v boji proti informačnímu zahlcení, především na současném webu. Workshop spojuje oblasti data miningu, učení preferencí a semantizace webu. Od vzniku webu v roce 1990 neustále roste množství dostupných informací a jejich přímé zpracovávání je v současné době prakticky nemožné. V průběhu doby byla navrhnuta řada nástrojů usnadňujících uživateli orientaci a zpracování informací na webu jako jsou vyhledavače, doporučovací systémy, agregátory informací atp. Nedílnou součástí takových systémů jsou různé formy dolování dat - ať již textový data mining, dolování dat z polostrukturovaných záznamů, agregace strojově čitelných dat, využití Linked Open Data, Named Entities, relační data mining atp. Personalizace a s ní související problémy učení preferencí uživatele, sběru zpětných vazeb, strojového učení, Human-Computer Interaction atp. představují další rozšíření umožňující zaměřit se přímo na potřeby jednotlivých uživatelů.

Bezdrôtové siete senzorov a aktuátorov - od teórie k aplikáciám

Organizátori: Juraj Miček, Peter Ševčík, Michal Hodoň, Žilinská Univerzita

Bezdrôtové siete senzorov (WSAN), ako priestorovo rozľahlé siete tvorené relatívne jednoduchými vzájomne spolupracujúcimi prvkami majú veľký aplikačný potenciál vo vojenských, priemyselných, dopravných, enviromentálnych a mnohých ďalších oblastiach. Účastníci workshopu sa oboznámia so základnými teoretickými vlastnosťami WSAN (architektúra, adresovanie, komunikačné protokoly), s dostupnými HW prostriedkami potrebnými pre stavbu jednotlivých senzorických prvkov siete, so základnými SW princípmi využívanými pri návrhu WSAN, pričom v poslednej časti workshopu bude na praktickej ukážke experimentálnej siete senzorov demonštrovaná funkčnosť i niektoré základné vlastnosti sietí WSAN.

Výpočtová inteligence a dobývání znalostí z dat

Organizátor: Martin Holeňa, Akademie věd ČR

Vítáme příspěvky o všech tématech týkajících se výpočtové inteligence nebo objevování znalostí v datech. Zvláště vhodný je workshop pro ty, jejichž zájmům je blízké některé z následujících klíčových slov: Artificial neural networks, Learning or active learning, Metaheuristics, Evolutionary algorithms or evolutionary optimization, Fuzzy systems or fuzzy reasoning, Exploratory data analysis, Regression or classification models, Extraction of association rules from data, Analysis of time series or sequences

Bioinformatika v štúdiu genómov a proteómov

Organizátor: Matej Lexa, Masarykova Univerzita v Brne

Bioinformatika je vedná disciplína, ktorá študuje metódy práce s hromadnými dátami vznikajúcimi v molekulárnej biológii, genomike, proteomike a ďalších príbuzných disciplínach. Z pohľadu informatika sa jedná o aplikáciu informatiky v biológii. Z pohľadu biológa je bioinformatika ďalší z nástrojov, ktoré može použiť pri štúdiu živej hmoty. Cieľom workshopu je umožniť bioinformatikom, molekulárnym biológom a ďalším profesionálom pohybujúcim sa na rozhraní biológie a informatiky prezentovať čerstvé výsledky svojej práce v prostredí informatickej konferencie a prispieť k premosteniu týchto disciplín.

Počítačová bezpečnosť

Organizátori: Jozef Jirásek, Peter Pisarčík, Pavol Sokol, UPJŠ Košice

Workshop je zameraný na podporu výskumných záujmov a aktivít v oblasti počítačovej bezpečnosti, ako je zabezpečenie, ochrana a analýza informácií. Hlavným cieľom workshopu je zvýšiť kooperáciu medzi akademickými pracovníkmi a pracovníkmi z aplikačnej praxe pracujúcich v oblasti počítačovej bezpečnosti. Pri výbere príspevkov bude hlavný dôraz kladený na empirickú úroveň, ako tiež na mieru implementácie. Vítané sú však aj príspevky popisujúce návrhy riešenia, eventuálne popisujúce čiastkovú implementáciu, čiže takzvané "work in progress" príspevky.