Informácie pre autorov

Všetky zaslané príspevky budú hodnotené najmenej dvoma nezávislými členmi programového výboru.

Príspevky na recenzovanie pre všetky druhy príspevkov je možné zaslať v jednom z formátov PDF, PS alebo DOC na adresu konferenčného servera. Príspevky budú vysádzané v dvojstĺpcovom formáte A4.

Prijaté príspevky vyjdú v jednom z 2 samostatných recenzovaných zborníkov konferencie dostupných v čase jej konania.

Zborník príspevkov

Prijaté príspevky sú zverejnené v Zborníku príspevkov s ISBN (príspevok v slovenčine, češtine alebo angličtine), ktorý obsahuje nasledovné kategórie:

  • Vedecké práce (4 - 8 strán)
  • Work in progress (4 - 6 strán)

Pre konečnú podobu príspevkov (iba) tohto zborníka je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX alebo DOC.

Hlavný zborník Conference Proceedings

Vybrané príspevky (v angličtine) s pôvodnými vedeckými prácami vyjdú v "Hlavnom zborníku konferencie" s ISBN číslom, ktorý bude zverejnený aj na CEUR-WS.org (indexované v databáze DBLP)

  • príspevky musia byť v anglickom jazyku
  • maximálny rozsah príspevku je 8 strán

Pre konečnú podobu príspevkov je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX. Rozšírené verzie vybraných príspevkov z hlavného zborníka môžu byť pozvané do medzinárodných časopisov.

Zasielanie finálnych verzií (camera-ready)

Finálne opravené príspevky skomprimované v archíve ZIP obsahujúcom buď

  • zdrojový súbor v LaTeXu, neštandardné makrá a štýly a PDF/PS verziu príspevku

alebo (možné iba v prípade príspevku do "Zborníku príspevkov")

  • súbor DOC a PDF verziu príspevku

je nutné zaslať na adresu konferenčného servera.

UPOZORNENIE PRE AUTOROV: Ak aspoň jeden z autorov prijatého príspevku nebude zaregistrovaný a nebude mať zaslané oscanované potvrdenie o zaplatení, tento príspevok nebude zaradený do zborníka!

Jazyk konferencie

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.