Informácie pre autorov

Všetky zaslané príspevky budú hodnotené najmenej dvoma nezávislými členmi programového výboru.

Abstrakty v rozsahu jednej polovice strany až jedna strana (100-200 slov) môžu byť zasielané vo formáte TXT na adresu konferenčného servera.

Príspevky na recenzovanie pre všetky druhy príspevkov je možné zaslať v jednom z formátov PDF, PS alebo DOC na adresu konferenčného servera. Príspevky budú vysádzané v dvojstĺpcovom formáte A4.

Prijaté príspevky vyjdú v jednom z 2 samostatných recenzovaných zborníkov konferencie dostupných v čase jej konania.

Hlavný zborník Conference Proceedings

Hlavný zborník Conference proceedings obsahuje pôvodné vedecké práce v anglickom jazyku. Má pridelené ISBN a je zverejnený na CEUR-WS.org.

  • príspevky musia byť v anglickom jazyku
  • maximálny rozsah príspevku je 8 strán

Pre konečnú podobu príspevkov je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX. Rozšírené verzie vybraných príspevkov z hlavného zborníka môžu byť pozvané do medzinárodných časopisov.

Zborník príspevkov

Ostatné príspevky sú zverejnené v samostatnom Zborníku príspevkov s ISBN (v slovenčine, češtine, poľštine alebo angličtine), ktorý obsahuje nasledovné kategórie:

  • Vedecké práce (4 - 8 strán)
  • Work in progress (4 - 6 strán)
  • Rozšírené abstrakty (1 strana) - prezentácia na konferencii v rámci sekcie posterov

Pre konečnú podobu príspevkov (iba) tohto zborníka je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX alebo DOC.

Zasielanie finálnych verzií (camera-ready)

Finálne opravené príspevky skomprimované v archíve ZIP obsahujúcom buď

  • zdrojový súbor v LaTeXu, neštandardné makrá a štýly a PDF/PS verziu príspevku

alebo (iba v prípade príspevku do "Zborníku príspevkov")

  • súbor DOC a PDF verziu príspevku

je nutné zaslať na adresu konferenčného servera.

Jazyk konferencie

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.