Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2008

Call for Papers

Príspevky autorov vyjdú v jednom z 2 samostatných recenzovaných zborníkov konferencie dostupných v čase jej konania.

Abstrakty v rozsahu jednej polovice strany až jedna strana (100-200 slov) môžu byť zasielané vo formáte TXT na adresu konferenčného servera .

Príspevky na recenzovanie pre všetky druhy príspevkov je možné zaslať v jednom z formátov PDF, PS alebo DOC na adresu konferenčného servera . Príspevky budú vysádzané v dvojstĺpcovom formáte A4.

Pôvodné vedecké práce budú uverejnené v hlavnom zborníku (Conference Proceedings) konferencie s ISBN uverejnenom aj na CEUR-WS.org a ich povinným jazykom je angličtina. Pre konečnú podobu príspevkov je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX.

Ostatné príspevky budú uverejnené v samostatnom Zborníku príspevkov s ISBN. Preferovanými jazykmi týchto príspevkov sú slovenčina a čeština, môže byť aj angličtina. Pre konečnú podobu príspevkov je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX a DOC.

Finálne opravené príspevky skomprimované v archíve ZIP obsahujúcom buď

  • zdrojový súbor v LaTeXu, neštandardné makrá a štýly a PDF/PS verziu príspevku
alebo (iba v prípade príspevku do "Zborníku príspevkov")
  • súbor DOC a PDF verziu príspevku
je nutné zaslať na adresu konferenčného servera .

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina, čeština a poľština.

Typy článkov

Príspevky do "Conference proceedings" budú zaradené do kategórie (v zátvorkách je uvedený rozsah príspevku).

  • Pôvodné vedecké práce (približne 6 strán)

Príspevky do "Zborníku príspevkov" môžu byť zaradené do jednej z nasledovných kategórií (v zátvorkách je uvedený rozsah príspevku).

  • Vedecké práce (približne 6 strán)
  • Work in progress(približne 4 strany)
  • Postery (2 strany)
  • Rozšírené abstrakty (1 strana)
  • Industriálna sekcia
pozn. Fuzzy interpretácia pojmu približne 6 strán: