O konferencii ITAT

17. ročník konferencie ITAT sa bude konať v hoteli Martinské hole*** v dňoch 22.-26. septembra 2017.

Vďaka sponzorskému daru firmy Profinit, s.r.o. poskytneme zľavu z registračného poplatku do výšky 200 Eur niekoľkým najlepším študentským článkom. Podmienkou je, aby článok bol na konferencii prezentovaný študentom. Záujem o takýto študentský grant je potrebné vyznačiť pri odovzdávaní článku. Výber článkov bude realizovaný programovým výborom a výsledky budú oznámené spolu s oznámením o prijatí článku. Udelenú zľavu je možné v odôvodnených prípadoch odmietnuť do týždňa od oznámenia.

ITAT je česko-slovenská vedecká konferencia zameraná najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytuje priestor na výmenu informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov v horskom prostredí. Rokovacie jazyky hlavnej konferencie sú čeština a slovenčina (workshopy môžu mať rokovací jazyk angličtinu). Rozšírené verzie vybraných článkov budú pozvané do časopisu Computing and Informatics.

Súčasťou konferencie budú tématicky zamerané jednodňové workshopy:

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií. Tradičné témy konferencie sú:

  • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
  • Spracovanie dát a znalostí (technológie XML, sémantický web, ontológie, používateľské preferencie, dolovanie dát, softvérové agenty)
  • Bezpečnosť a dôvera (kryptografia, bezpečnosť - formálne modely, protokoly, peer-to-peer siete, dôvera)
  • Výpočtová inteligencia (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
  • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
  • Distribuované výpočty (paralelné a distribuované systémy a algoritmy, modely distribuovaných výpočtov, sémantika paralelných programov)
  • Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (formálny popis jazyka, jazykové dáta, aplikácie NLP)
  • Didaktika informatiky

Organizátori

Konferenciu organizujú: